Біз туралы

«ЖАРКЕНТ АЙНАСЫ» ГАЗЕТІ

Меншік иесі: «БАҚ» ЖК

Директор – Дархан БЕЙСЕНБЕК

Бас редактор – Молот СОЛТАНАЕВ

Бас редактордың орынбасары –

Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ

Дизайнер – Әділет МҰСАХАЕВ

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 13.09.2018 ж. тіркеліп, №17270-Г куәлігі берілген.

Газет «Жаркент айнасы» компьютер орталығында теріліп, беттелді.

Газет индексі — 65161

Автордың материалдары редакцияның көзқарасын білдірмейді.

Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

Газет Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кентіндегі «Принт плюс» баспаха­насында басылды. Офсеттік басылым.

Нөмірдің таралымы: 1000 дана